ERICH FROMM ANATOMIJA LJUDSKE DESTRUKTIVNOSTI PDF

Erich Fromm Anatomija ljudske destruktivnosti Druga knjiga Preveli Gvozden Flego Vesna Marčec-Beli ZAGREB ERICH FROMM: DJELA. Download Fromm, Erich – Anatomija Ljudske Destruktivnosti – 2. Knjiga. Get this from a library! Djela u dvanaest svezaka / 9, Anatomija ljudske destruktivnosti: prva knjiga.. [Erich Fromm].

Author: Kall Moogular
Country: Liechtenstein
Language: English (Spanish)
Genre: Science
Published (Last): 16 June 2012
Pages: 344
PDF File Size: 11.96 Mb
ePub File Size: 8.28 Mb
ISBN: 505-3-29262-386-8
Downloads: 48189
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Doumi

To je potvreno injenicom da je vladina pro paganda jo na poetku rata negirala destruktlvnosti kakve osvajake cilje ve, a kasnije je, kad su njemaki ljudke diktirali vojnu politiku, te ciljeve prikazala kao neophodne za buduu sigurnost njema kog Reicha. Izdie ga iznad njegove 57 izolirane egzistencije, sa svim njegovim sumnjama i nesigurnou, i daje znaenje ivotu.

Smatram da su dva najdublja i najpo unija djela o uzrocima prvog svjetskog rata, djela from, iz vanrednih povjesniara: Povijest prethistorij ske religije i umjetnosti neodvojivih u ono vrijeme glavni je iz vor za prouavanje primitivnog ovjekova duha. Na politikom planu kalkulacija o buduim ugroenostima jedna 20 21 je od sredinjih zaokupljenosti politiara i generala. To je tragian pokuaj jer uspijeva samo trenutano kao u transu ili pijanstvu ili, ako i traje kao u strasti mrnje ili moiosakauje ovjeka, otuuje ga od ostalih, iskrivljava njegovu razboritost te ga ini ovisnim o toj posebnoj strasti kao to je netko ovisan o jakim drogama.

Raste njegova destruktivnossti za ma terijalnu proizvodnju, ali on postepeno postaje pohlepan i egois tian, rob stvari koje je stvorio. Humanitarne tenje u osamnaestom, devet naestom i dvadesetom stoljeu prouzrokovale su smanjivanja de struktivnosti i okrutnosti u ratu koja su bila kodificirana i potovana do kraja prvog svjetskog rata u raznim meunarod nim ugovorima. Posljednja eli biti u dodiru s glasovitim ljudima, jer je ivot prosjene osobe prazan i dosadan. Japanci su postali linosti budui da su stekli mo ljusdke kom ovog stoljea; slika Kineza se promijenila iz istih razloga tek prije nekoliko godina.

To stajalite podupire injenica da su se tokom povijesti na cije i klase borile protiv svojih ugnjetaa ako je postojala bilo kakva mogunost pobjede, pa ak i ako je uope nije bilo. Your list has reached the maximum number of items.

Teorijska sli ka moe odgovarati istini samo u onoj mjeri u kojoj je aktivan ivot osloboen vlastitih kontradikcija i iracionalnosti.

  ALEX ZINN CISCO IP ROUTING PDF

Ekstremno narcisoidne osobe esto su gotovo prisiljene na to da postanu slavne, jer u suprotnom mogu postati deprimirane i umobolne. Ustanovljenje sistema koji garantira pribavljanje osnovnih ne ophodnosti za sve znai nestanak dominantnih klasa.

Drugo, ona je krajnje vana kao element koji zadovoljava lanove grupe, a po sebno one koji imaju nekoliko drugih razloga da se osjeaju po nosnima i vrijednima. Taj eksperiment ukazuje na to da je muki hormon stimulacija za borbeno ponaanje, a ne uvjet bez kojeg se ono ne bi moglo pojaviti.

Tek se nedavno taj tradicionalni stav poeo dovoditi u pitanje. Oni su, uglavnom, slijedei: Zenovski maj stor u borbi sabljama ne gaji elju za ubijanjem ili destruira-njem, on ne mrzi.

Djela u dvanaest svezaka / 9, Anatomija ljudske destruktivnosti : prva knjiga.

Tu je definiciju otro kritizirao Marx, koji ju je 49 smatrao karakteristikom jenkijevtine. Bez sumnje, uobiajeno je objanje nje da su bili opasni za njihov cijenjeni poredak, pa im je njiho vo ubijanje izgledalo najbolji nain da se zatiti status quo.

Osoba, onoliko koli ko je narcisoidna, posjeduje dvostruki standard percipiranja. Vlastita grupa postaje branitelj ljudskog dosto janstva, dolinosti, moralnosti i prava. ljudsoe

Anatomija ljudske destruktivnosti – Erich Fromm – Google Books

Ili izvjesnog tipa patriota koga smo podsjetili da iza njegovih poli tikih uvjerenja djeluje interes za profitom? Groos pisao je da je bitni motiv u ljudzke igri uivanje u bivanju uzrokom; to je bilo njegovo objanjenje djejeg zadovoljstva u pravljenju buke, razmicanju stvari, igranju u barama i slinim aktivnostima. On moe voljeti druge, to zahtijeva prisustvo neza visnosti i produktivnosti, ili, ako njegov osjeaj slobode nije ra zvijen, on se moe odnositi prema drugima simbolino tj.

Da nije bilo tih ciljeva, od kojih su neki navedeni u tajnim ugovorima, mir bi bio zakljuen ne koliko godina ranije i bili bi poteeni ivoti nekoliko milijuna ljudi na obje strane. Ono to je bilo reeno o reakcijama na ugroavanje vitalnih interesa moe se izrei na drugaiji i openitiji nain tvrenjem da strah vodi mobiliziranju bilo destrktivnosti, bilo tendencije bjea-nja.

Mogli bismo njegovo roenje datirati pojavom prvog ovjeka, homo erectusa, iji su razliiti uzorci, naeni u Aziji, stari vie od milijun do oko pet stotina tisua go dina pekinki ovjek ; ili vremenom od samo oko etrdeset tisu a godina prije pojave modernog ovjeka homo sapiensa koji je u svim bitnim biolokim vidovima bio identian dananjem ovjeku.

  MANUAL DE FILOZOFIE OLGA STEFANESCU PDF

Ona je izjednaena s vrlinom a neposlunost s grijehom. Kada se takva osoba suoi s temeljno razliitim totalnim pogledom na ivot, ocjenjuje ga ludim ili djetinjastim budui da jedino sebe smatra loginom.

Umjesto toga moramo te anafomija nalaenju teorije koja objanjava grupno ponaanje, teoriju koja slijedi izvore tog ponaanja do sukoba u drutvu koji po kreu individualne nagone. To je razumljivo u prin cipu, bioloki i neurofizioloki, premda je za potvrdu te teze po-trebno jo mnogo podataka. S druge strane, kao to sam ranije napomenuo, mukarcu je bioloki neophodna sposobnost kretanja naprijed i prevladavanja prepreka. Ali ista se potreba moe zadovolji ti posjedovanjem vlasti nad drugima, doivljavanjem njihovog straha, ubojiinim gledanjem straha u oima rtve, osvajanjem zemlje, muenjem ljudi, unitavanjem destruction onoga to je bilo izgraeno.

Editions of The Anatomy of Human Destructiveness by Erich Fromm

Ono se prakticira, na primjer, u zen-budistikoj borbi sabljama, koja za htijeva veliku vjetinu, kontrolu cijelog tijela, potpunu koncen traciju kvalitete koje dijeli s umjetnou koja je oigledno potpuno razliita od umjetnosti ajne ceremonije. Moglo bi se rei da je nervna opremljenost za defenzivnu agre siju identina kod ivotinja i ovjeka; meutim, ta tvrdnja je tona samo u ogranienom smislu.

Livingston iznosi isti prin cip: Allow this favorite library to be seen by others Keep this favorite library private. Valja napomenuti da je pacijent nor malno bio vrlo uljudan ovjek, koji se prema meni, i prije i po slije te provale gnjeva, odnosio s potovanjem.

Erich Fromm – Anatomija Ljudske Destruktivnosti 2

Meutim, postoji liudske vana inje nica koja je prilino sigurno kliniki ustanovljena. Ako upotrebljavamo pojam u tom smislu, problem instrumentalne agresije poprima drugi destrukyivnosti zapravo najvaniji vid u motivaciji agresije. Ali karta nije nikada bila potpuno pogrena, niti je ikada bila potpuno ispravna. Posljednjih su godina mnogi analitiari prouavali pojam primar ne narcisoidnosti u djetinjstvu i pretpostavili su postojanje objek tivnih odnosa u mnogo ranijem periodu no to je to uinio Freud.

Ta manifestacija u ovom kontekstu nema vanosti.